ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Praktyka i zajęcia praktyczne w Technikum

Uczniowie kierowani na praktykę posiadają:
a) umowę o praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) i druk oceny;
b) dzienniczek praktyk zawodowych (zajęć praktycznych);
c) program praktyk zawodowych (zajęcia praktyczne).

Na ocenę końcową z praktyki zawodowej (zajęć praktycznych) składają się :
- ocena za odbyta praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) wystawiona przez pracodawcę.
- obecności na praktyce zawodowej (zajęciach praktycznych);
- ocena za prowadzenie dzienniczka praktyk zawodowych (zajęć praktycznych);

Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk zawodowych
(zajęć praktycznych) otrzymuje ocenę niedostateczną.

Regulamin praktyki zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych PBO

ocena praktyki - wzór

ocena praktyki - wzór

Umowa z pracodawcą Klasa 3

Umowa z pracodawcą Klasa 4

Dziennik praktyk - informacje

Każdy uczeń przystępujący do realizacji planu praktyk zawodowych w wybranej jednostce organizacyjnej zobowiązany jest do prowadzenia „Dziennika praktyki zawodowej” zwanego dalej dziennikiem praktyk. Dziennik praktyk składa się z trzech części :

  1. Strony tytułowej;
  2. Stron środkowych tj. części głównej oraz krótkiego sprawozdania ucznia z przebiegu praktyk;
  3. Strony ostatniej tj. opinii opiekuna o przebiegu praktyki wraz z proponowaną oceną oraz ew. załączników.

Dziennik praktyki należy prowadzić systematycznie, a wykonywane czynności zgodnie z programem praktyk. Podlega on ocenie, której dokonuje szkolny opiekun praktyk.

W trakcie praktyki uczeń gromadzi udostępniane mu materiały mające związek z realizowaną tematyką, np.: schematy organizacyjne, wzory umów o pracę, dokumenty rozliczeń pieniężnych, itp., które stanowią załącznik do dziennika praktyki.

Wzór dziennik Praktyki Zawodowej

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony