ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Wchodzi na budowę po dekarzu, który pokrył ją dachem, wtedy zaczyna montaż wszystkich niezbędnych instalacji. Dobry instalator, zwany dawniej hydraulikiem, jest na wagę złota o czym wiedzą wszyscy, którzy budowali dom.

Absolwent zdobywa następujące kwalifikacje:

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Wykonywanie robót związanych z montażemi remontem instalacji sanitarnych

Wybrane efekty kształcenia:

- rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

- przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

- rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych oraz ich elementy;

- rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;

- sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;

- wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.

- wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;

- wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;

- wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

przedsiębiorstwach budowlanych i remontowych

Nauczane przedmioty:

Wykonywanie wybranych robót budowlanych , Wykonywanie robót montażowych oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych sieci komunalnych, Wykonywanie robót montażowych oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych instalacji sanitarnych , przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony