ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego.

Po skończeniu nauki uczeń będzie umiał; prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentacje dotyczące przewozów drogowych rzeczy, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz naprawy środków transportu drogowego.

Będzie mógł pracować w firmach transportowych, będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.
W cyklu kształcenia, zgodnie z przepisami MEN uczeń zdobywa jedną kwalifikację:

1 kwalifikacja – A.69.Eksploatacja środków transportu drogowego.

Kwalifikację zdobywasz po 5 semestrze nauki (3 klasa).

Uzyskuje tytuł zawodowy kierowca mechanik.

Nauka trwa trzy lata. Po jej zakończeniu możesz kontynuować naukę w szkołach dla dorosłych. Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik i potwierdzeniu kwalifikacji A.69.Eksploatacja środków transportu drogowego możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.70.Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Warunkiem rozpoczęcia nauki w zawodzie kierowca mechanik jest przedstawienie zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego wystawionego przez uprawnionego lekarza oraz uprawnionego psychologa zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym.

Szkoła przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym. Kształcenie w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w renomowanych firmach transportowych np. Gobi Transport , warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, na terenie Zielonej Góry i okolic. Oferujemy pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca zajęć praktycznych dla uczniów. Specjalistyczne zajęcia teoretyczno – praktyczne uczniowie odbywają w doskonale wyposażonych pracowniach na terenie szkoły.
W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Początek strony